مقالات

تابلو led

نور شکلی از انرژی است نور از اجزا بسیار ریزی به نام فتون تشکیل می شود فتون ها انرژی ولختی دارند اما جرم ندارند ر واقع قتونها در نتیجه حرکت الکترونها ازاد می شوند دریک اتم الکترونها
در اربیتالهای دورهسته  می چرخند الکترونهای  اربیتال های مختلف مقدار انرژی متفاوتی دارند کلا الکترونها با انرژی بیشتر در اربیتالهای دور تر از هسته حرکت میکنند .
 برای یک الکترون برای پرش از یک اربیتال  پاین به بالا چیزی که باید بگیرد انرژی است بر عکس الکترون وقتی از اربیتال بالا به پاین می افتد انرژی ازد میکند که این انرژی به شکل فتون ازاد می شود
 یک افت انرژی بیشتر فتون بیشتری ازاد میکند که بافرکانس بیشتری مشخص  می شود
 همان طور که در بخش قبل دیدیم الکترونهایی که ازدیود عبور میکنند
می توانند در حفره های لایهp بیفتند  این یک افت از باند رسانایی به اربیتال پایین تراست بنابراین الکترونها انرژی به شکل فتون ازاد میکنند این در هر دیودی رخ می دهد اما فقط وقتی شما فتونها را می بینید که دیود از ماده خاصی ساخته شده باشد برا مثال اتمها در یک دیود سلیکون استاندارد به نحویاچیده شد اند که افت الکترون فاصله  کمی داردبنا بر این فراکانس فوتونها به قدری کم است که با چشم انسان دیده نمی شود این در بخش مادون قرمزطیف نور است  که لزوما چیز بدی نیست الته led های مادون قرمز برای کنترل های از راه دور مناسب اند.

 تابلو روان و Led چیست

تابلو روان led  ازمجموعه ای از دیود ها نورانی تشکیل شده که دریک صفحه ی  به صورت  ماتریسی قرار داده شده اند وبه وسیله ی یک برنامه رایانه ای تصاویر ونوشته هارا روی ان نمایش داده می شود بارز ترین مشخصه  تابلو روان led جذابیت و چر بازده بودن ان است ونقش این تابلو ها در تغیرو رونق کسبو کار و تبلیغات این روز ها انکار ناپذیر است
 
 

واردات و توزیع قطعات تابلو ال ای دی جهت همکاران