فروش کفپوش نورانی led

ماژول تلویزیون شهری

ماژول تلویزیون شهری

 

 
تلویزیون های شهری به قسمت های کوچک تقسیم میشوند  که کابینت نام دارند این کابینت ها قسمتی از تصویر اصلی   را میسازندهر کابینت از ماژول های تلویزیون شهری تشکیل شده است که کنار هم چیده شده اند  فاصله   پیکسل های موجود در ماژول تلویزیون شهری  بخاطر همین فاصله هاست که میتوان تلویزیون هایی با کیفیت متفاوت ساخت این فاصله فاصله بین دو مرکز پیکسل هاست که برحسب میلی متر اندازه گیری میشود.
 

ماژول تلوزیون شهری

 

 

ماژول تلویزیون شهری به تابلو های بزرگی گفته می شود که در کنار خیابان ها،پارک ها ،اتوبان ها ،استادیوم های ورزشگاهی و ... نصب می شوند و تصاویر ویدوئی را به صورت رنگی نمایش می دهند.تلویزیون شهری با قرار گرفتن تکه های کوچک بلوک مانندی تشکیل می شود.به هر کدام از این بلوک ها ماژول تلوییزیون شهری می گویند.هر کدام ازین بلوک ها یا ماژول های تلویزیون شهری به شکل مربع یا مستطیل می باشند که با قرار گرفتن آنها کابینت درست می شود.در ماژول تلویزیون شهری برای تولید رنگ ها از سه رنگ یه چهارتا ال ای دی با رنگ های سبز،قرمز ،آبی استفاده می شوند.در هر ماژول تلویزیون شهری هر پیکسل آن شامل سه یا چهر ال ای دی با رنگ اصلی می باشد

 

 

ماژول تلویزیون شهری به تابلو های بزرگی گفته می شود که در کنار خیابان ها،پارک ها ،اتوبان ها ،استادیوم های ورزشگاهی و ... نصب می شوند و تصاویر ویدوئی را به صورت رنگی نمایش می دهند.تلویزیون شهری با قرار گرفتن تکه های کوچک بلوک مانندی تشکیل می شود.به هر کدام از این بلوک ها ماژول تلوییزیون شهری می گویند.هر کدام ازین بلوک ها یا ماژول های تلویزیون شهری به شکل مربع یا مستطیل می باشند که با قرار گرفتن آنها کابینت درست می شود.در ماژول تلویزیون شهری برای تولید رنگ ها از سه رنگ یه چهارتا ال ای دی با رنگ های سبز،قرمز ،آبی استفاده می شوند.در هر ماژول تلویزیون شهری هر پیکسل آن شامل سه یا چهر ال ای دی با رنگ اصلی می باشد