دانلود نرم افزار

ماژول تلویزیون شهری

ماژول تلویزیون شهری

 

 
تلویزیون های شهری به قسمت های کوچک تقسیم میشوند  که کابینت نام دارند این کابینت ها قسمتی از تصویر اصلی   را میسازندهر کابینت از ماژول های تلویزیون شهری تشکیل شده است که کنار هم چیده شده اند  فاصله   پیکسل های موجود در ماژول تلویزیون شهری  بخاطر همین فاصله هاست که میتوان تلویزیون هایی با کیفیت متفاوت ساخت این فاصله فاصله بین دو مرکز پیکسل هاست که برحسب میلی متر اندازه گیری میشود.
 

ماژول تلوزیون شهری

 

 

ماژول تلویزیون شهری به تابلو های بزرگی گفته می شود که در کنار خیابان ها،پارک ها ،اتوبان ها ،استادیوم های ورزشگاهی و ... نصب می شوند و تصاویر ویدوئی را به صورت رنگی نمایش می دهند.تلویزیون شهری با قرار گرفتن تکه های کوچک بلوک مانندی تشکیل می شود.به هر کدام از این بلوک ها ماژول تلوییزیون شهری می گویند.هر کدام ازین بلوک ها یا ماژول های تلویزیون شهری به شکل مربع یا مستطیل می باشند که با قرار گرفتن آنها کابینت درست می شود.در ماژول تلویزیون شهری برای تولید رنگ ها از سه رنگ یه چهارتا ال ای دی با رنگ های سبز،قرمز ،آبی استفاده می شوند.در هر ماژول تلویزیون شهری هر پیکسل آن شامل سه یا چهر ال ای دی با رنگ اصلی می باشد

 

 

ماژول تلویزیون شهری به تابلو های بزرگی گفته می شود که در کنار خیابان ها،پارک ها ،اتوبان ها ،استادیوم های ورزشگاهی و ... نصب می شوند و تصاویر ویدوئی را به صورت رنگی نمایش می دهند.تلویزیون شهری با قرار گرفتن تکه های کوچک بلوک مانندی تشکیل می شود.به هر کدام از این بلوک ها ماژول تلوییزیون شهری می گویند.هر کدام ازین بلوک ها یا ماژول های تلویزیون شهری به شکل مربع یا مستطیل می باشند که با قرار گرفتن آنها کابینت درست می شود.در ماژول تلویزیون شهری برای تولید رنگ ها از سه رنگ یه چهارتا ال ای دی با رنگ های سبز،قرمز ،آبی استفاده می شوند.در هر ماژول تلویزیون شهری هر پیکسل آن شامل سه یا چهر ال ای دی با رنگ اصلی می باشد

 
 
 

 

واردات و توزیع قطعات تابلو ال ای دی جهت همکاران